Aan de slag met zonne-energie

Burgemeester en Wethouders van Horst aan de Maas hebben ingestemd met de beleidsvisie Zonne-energie. In januari beslist de gemeenteraad over de vaststelling van de visie.

In de visie staat wat we in Horst aan de Maas gaan doen met zonne-energie. De nadruk ligt op het zo veel mogelijk gebruiken van daken van bedrijven, instellingen en woningen. Ook is er ruimte voor zonnevelden op reststroken en kleine zonne-akkers bij inwoners en bedrijven.

Horst aan de Maas heeft het klimaat akkoord van Parijs ondertekend. Om de doelen hiervan te halen moeten we overschakelen naar een CO2 vrij energiesysteem. Dit betekent dat we van fossiele energiebronnen zoals olie, gas en kolen over moeten stappen op hernieuwbare bronnen. Denk daarbij aan windenergie, biomassa, geothermie en natuurlijk zonne-energie. In de beleidsvisie Zonne-energie zetten we de verschillende mogelijkheden voor zonne-energie uiteen en geven we aan hoe we hier in Horst aan de Maas mee aan de slag gaan.

Benutten van daken

Om te komen tot zoveel mogelijk zonne-energie zetten we in op het benutten van daken van bedrijven, instellingen en woningen. Dat is, als deze daken technisch geschikt zijn, de meest ideale manier om zonne-energie op te wekken.  Zonnepanelen worden steeds goedkoper en voor huiseigenaren zijn er verschillende aantrekkelijke leningen te verkrijgen.  We zien dat bedrijven en instellingen soms nog een duwtje in de rug nodig om daadwerkelijk tot het leggen van zonnepanelen over te gaan. Daarom zetten we een stimuleringsregeling op om deze bedrijven te informeren en te helpen. Bijvoorbeeld met de subsidieaanvraag, maar ook met technische of financiële vragen.

Ruimte voor zonnevelden

Er komt  ook ruimte voor zonnevelden op reststroken of op gronden zonder agrarische functie. Denk daarbij aan braakliggende terreinen, stukken grond die vanwege vorm of ligging niet geschikt zijn om te bebouwen of voormalige sport- of recreatieterreinen. Ook willen we particulieren en bedrijven die nog grond over hebben de ruimte bieden voor een klein zonneveld tot maximaal een halve hectare. We willen echter voorkomen dat commerciële bedrijven grote zonneweides van tientallen hectares op goede landbouwgrond gaan ontwikkelen. Mogelijk zijn grote zonneweides een ontwikkeling voor de toekomst, maar dat hangt af van de lopende onderzoeken naar andere bronnen zoals windenergie en geothermie en de mogelijkheden om energie te besparen. En als er dan er dan ruimte komt voor zonneweides, dan is het van groot belang dat de omwonenden bij het plan worden betrokken en dat de lokale gemeenschap mee profiteert van de opbrengsten.

Aan de slag

Momenteel zijn we bezig om de stimuleringsregeling voor zon op bedrijfsdaken te ontwikkelen. Er loopt al er een subsidieregeling voor het verduurzamen van maatschappelijke accommodaties. Wonen Limburg zet ook stevig in op het verduurzamen van haar woningen en particuliere huiseigenaren profiteren van een gunstige teruglever regeling (saldering) en kunnen de BTW op zonnepanelen terugvragen. Ook zijn er gunstige leningen voor het verduurzamen van woningen te krijgen. Kijk hier voor een overzicht van deze regelingen.

Subnavigatie