Wat doet die griffie nou eigenlijk ?

Wie werkt er bij de griffie? Wat doet de griffie nou eigenlijk?

De gemeenteraad beschikt over een eigen (kleine) ambtelijke organisatie: de raadsgriffie. In tegenstelling tot de rest van de ambtelijke organisatie valt de griffie namelijk rechtstreeks onder de gemeenteraad en niet  onder de gemeentesecretaris als hoofd van de organisatie. Het doel van de griffie is het ondersteunen van de raad bij al zijn taken en het stimuleren van de duale werkwijze van de raad.
 

De griffie zorgt er vooral voor dat het besluitvormingsproces van de raad zo optimaal mogelijk verloopt. Dat betekent van de ene kant dat ze verantwoordelijk is voor de logistieke ondersteuning van de raads- en commissievergaderingen, raadsthemabijeenkomsten en het presidium. De agenda’s worden door de griffie opgesteld en de aangeleverde stukken gecontroleerd op kwaliteit. Van de andere kant is de griffie ervoor verantwoordelijk dat het besluitvormingsproces van tevoren helder in kaart wordt gebracht en de raad daar zo vroeg mogelijk in wordt betrokken. Daarbij bevordert zij ook dat burgers aan dit proces kunnen meedoen. De griffie treedt hier als adviseur voor de ambtelijke organisatie op.
 

De griffie ondersteunt de raadsleden bij het opstellen van initiatiefvoorstellen, amendementen, moties en schriftelijke raadsvragen. Zij bewaakt dat deze ook daadwerkelijk door het college worden opgepakt. Verder zorgt de griffie zorgt voor de communicatie van de gemeenteraad zodat de positie en de handelingen van de raad alom bekend zijn bij de lokale samenleving.
 

griffie

 

 

 

 

 

 

 

 

V.l.n.r.: Marieke Dinnissen, Ruud Poels, Thea Vermaas

Fotografie: Foto ID

Ruud Poels

Griffier
Commissiegriffier Samenleving
Aanwezig: maandag tot en met vrijdag
T (077) 477 97 70
M 06 - 51 85 28 91
E griffier@horstaandemaas.nl

Marieke Dinnissen-Theunissen

Plv. Griffier
Commissiegriffier Ruimte
Aanwezig: maandag tot en met woensdag
T (077) 477 97 72
E marieke.dinnissen@horstaandemaas.nl

Thea Vermaas

Raadsassistente
Aanwezig: maandag tot en met vrijdag
M 06 - 12 16 27 81
E t.vermaas@horstaandemaas.nl