Privacyverklaring

De gemeente Horst aan de Maas gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We geven nooit zomaar gegevens aan anderen. Behalve als dat volgens de wet verplicht is. Of als het nodig is om uw aanvraag te kunnen behandelen. En dan gebruiken we uw gegevens alleen voor deze aanvraag.

 1. Zo gaan wij om met uw gegevens  >

 2. Dit zijn uw rechten  >

 3. Dit doen wij met uw gegevens  >

 4. Regelgeving en begrippen  >

______________________________________________________________________________________________________________________________

1. Zo gaan wij om met uw gegevens

Meestal geeft u ons zelf uw persoonsgegevens. Die behandelen we altijd vertrouwelijk. Wij beschermen uw persoonsgegevens om te voorkomen dat ze misbruikt worden of verloren gaan. We doen dat volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • Opvragen met uw toestemming
  Soms mogen wij uw persoonsgegevens bij andere organisaties opvragen. Bijvoorbeeld als u schuldhulpverlening of een bijstandsuitkering aanvraagt. Als we gegevens over uw gezondheid vragen, dan leggen wij u uit waarom. Medische gegevens van uw behandelaar krijgen wij alleen als u daarvoor toestemming geeft met een getekende verklaring.
   
 • Delen met uw toestemming
  Soms is het nodig dat wij uw gegevens geven aan organisaties waarmee wij samenwerken. Bijvoorbeeld als die betrokken zijn bij een plan dat met u is opgesteld. Dit gebeurt nooit zonder uw toestemming
   
 • Bijzondere situaties
  In bijzondere situaties delen wij uw gegevens met andere organisaties zonder dat u dit (meteen) weet. In dat geval wegen andere belangen zwaarder dan die van u. Bijvoorbeeld bij een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling. Of bij de opsporing van fraude. Maar ook dan delen we alleen de daarvoor noodzakelijke gegevens.

2. Dit zijn uw rechten

De gemeente Horst aan de Maas gaat veilig en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Toch kan het voorkomen dat u hierover meer wilt weten. Of dat u het ergens niet mee eens bent. U hebt het recht ons te vragen om:

 • uw persoonsgegevens in te zien
 • uw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen
 • uw persoonsgegevens te verwijderen
 • minder gegevens door ons te laten verwerken
 • en u kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer uitleg over deze rechten.

Gebruikmaken van uw rechten

Klacht indienen

Vindt u dat de gemeente uw verzoek niet correct heeft afgehandeld? Vindt u dat de gemeente niet zorgvuldig is omgegaan met uw privacy? Of bent u het er niet mee eens dat wij persoonsgegevens van u verwerken? Dan kunt u een klacht indienen. Wij handelen uw klacht binnen 6 weken af.

Toezichthouder

Het is belangrijk dat de gemeente vertrouwelijke gegevens op de juiste manier gebruikt. Daarom is er een onafhankelijke toezichthouder: de Functionaris voor de Gegevensbescherming. Die controleert of de gemeente het privacy- en informatiebeveiligingsbeleid goed uitvoert. Wilt u contact met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de gemeente Horst aan de Maas? Stuur dan een e-mail aan FG@horstaandemaas.nl.

3. Dit doen wij met uw gegevens

De gemeente gebruikt persoonsgegevens bijvoorbeeld om u uit te nodigen voor verkiezingen, om belastingen te heffen of een uitkering te verlenen. Alles wat de gemeente Horst aan de Maas met uw persoonsgegevens doet, staat in een overzicht: het ‘Register van verwerkingen’. Hierin staat onder andere:

 • welke persoonsgegevens de gemeente verwerkt
 • voor welk doel
 • of de gegevens gedeeld worden met andere organisaties
 • en zo ja: met welke organisaties.

4. Regelgeving en begrippen

 • De Wet bescherming persoonsgegevens
  De belangrijkste regels voor het omgaan met persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over deze wet. Deze wet geldt nog tot 25 mei 2018.
 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  De vorige Europese privacyregels waren vastgesteld in [jaartal]. Internet stond toen nog in de kinderschoenen. Daarom gelden vanaf 25 mei 2018 nieuwe Europese regels. Die staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf 25 mei 2018 voldoet de gemeente Horst aan de Maas daaraan. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over de AVG.
 • Het gemeentelijke privacybeleid
  Gemeente Horst aan de Maas heeft de manier waarop zij omgaat met uw persoonsgegevens vastgelegd in een gemeentelijk privacybeleid.
 • Autoriteit Persoonsgegevens
  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de landelijke toezichthouder voor privacy. Heeft u een klacht ingediend of bezwaar gemaakt bij de gemeente over uw persoonsgegevens? Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Persoonsgegevens
  Bij Persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Maar ook gegevens over uw gezondheid of godsdienst. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over persoonsgegevens en de bescherming daarvan.
 • Verwerken
  Onder het verwerken van persoonsgegevens valt eigenlijk alles wat met persoonsgegevens gebeurt: verzamelen, opslaan, aanpassen, inzien, vernietigen, enzovoort.

Subnavigatie