Goede huisvesting voor arbeidsmigranten

We verwelkomen veel arbeidsmigranten in Horst aan de Maas. Er wordt veel waarde gehecht aan een goede huisvesting van deze arbeidsmigranten. Waar moet u aan voldoen als u arbeidsmigranten op uw bedrijf huisvest?

Voor de huisvesting van arbeidsmigranten gelden enkele regels.

Allereerst moet de huisvesting van arbeidsmigranten op uw locatie passen binnen het geldende bestemmingsplan en het Paraplubestemmingsplan. In uitzonderingsgevallen kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de gemeente.

Vervolgens is het verstandig om te controleren of u een Omgevingsvergunning activiteit bouw  en/of een Omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig heeft.  Ook is een Exploitatievergunning vereist.

Bij een verblijf langer dan 4 maanden, is het noodzakelijk dat de arbeidsmigrant zich inschrijft bij de gemeente. Dit is een verplichting voor de arbeidsmigrant, maar zeker ook voor de ondernemer.

Aangezien er veel waarde wordt gehecht aan een goede huisvesting van arbeidsmigranten worden hieronder nog enkele eisen gesteld waaraan logiesvormen minimaal moeten voldoen:

  • voldoende gebruiksoppervlakte (volgens NEN 2580) t.b.v. de gebruiksfunctie logies/bijeenkomst per werknemer/bewoner (10-12 m2) met enige privacy;
  • minimaal 1 toilet en 1 douche per 6 personen;
  • alle huisvesting dient te voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit;
  • dagelijks beheer met goede afspraken in een door de gemeente goed te keuren protocol ter voorkoming van overlast in de omgeving;
  • bijhouden van een register met namen van werknemers/bewoners;
  • per werknemer een handboek met huis- en leefregels in de taal van het land van herkomst;
  • communicatieprotocol en klachtenregistratie bij logiesgebouwen.

Voor een uitgebreider overzicht van de voorwaarden die gelden verwijzen wij u naar het Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten.

Mocht het nog niet helemaal duidelijk zijn, neem dan contact op met de gemeente (tel: 077 477 9777). Wij helpen u graag verder.